GRAĐANSKO PRAVO

Građansko pravo iako predstavlja najstariju granu prava i konzumira širok spektar pravnih usluga, ipak se može izdvojiti i kao posebna oblast, naročito uzimajući u obzir da savremeno društvo, te razvoj informacionih tehnologija, kretanje roba i usluga na međunaronom nivou je dovelo do pojave novih oblika građansko-pravnih odnosa koji su u dosadašnjoj teoriji, pozitivnoj legislativi i praksi bili nepoznati. S tim u vezi, građansko pravo sve više dobija na značaju jer reguliše sve privatno-pravne imovinske odnose između fizičkih i pravnih lica, a povodom stvari, radnji i prava, odnosno povodom imovine u širem smislu. Advokatska kancelarija Stevanović u okviru građanskog prava pruža svojim klijentima širok spektar pravnih usluga koji se odnose na izradu ugovora, izjava, zastupanje u svim vrstama postupaka mirnog rješavanja spora, pregovora, postupaka naknade materijalne i nematerijalne štete, usluge pravnog konsaltinga iz oblasti privatnopravnih odnosa, postupka pred Matičnim uredima u smislu prijave činjenice rođenja, braka, smrti, preuzimanje odgovarajućih izvoda, postupka dobijanja državljanstva, promjene imena i prezimena, proglašenja nestalog lica umrlim, oduzimanjem i vraćanjem poslovne sposobnosti, pribavljanjem ličnih dokumenata, te svim drugim sličnim postupcima, ali i pružanjem pravnih usluga iz oblasti porodičnog, nasljednog, stvarnog i obligacionog prava.

PORODIČNO PRAVO

Advokatski tim Stevanović posebnu pažnju posvećuje najosjetljivijoj grani prava, te fundamentalnoj ćeliji svakog društva, porodici i porodičnom pravu. Ova advokatska kancelarija obraća posebnu pažnju na probleme koji su se pojavili u periodu globalizacije, gdje je uočljiv trend razvoda brakova, kao i drugih verbalnih i fizičkih problema u porodici, te nakon detaljne analize problematike svojim klijentima omogućava najbolja rješenje u cilju zaštite njihovih prava. Pravne usluge koje se pružaju u ovoj sferi prava se ogledaju u zastupanju u postupcima radi mirenja bračnih supružnika i razvoda braka, diobe tekovine stečene tokom trajanja bračne ili vanbračne zajednice, povjere djece i izdržavanja djece, način viđanja djece, utvrđivanje i osporavanje očinstva i materinstva, izdržavanje supružnika i bliskih srodnika, postupcima usvojenja i starateljstva, zaštita od nasilja u porodici, posebna zaštita majke i djeteta, te drugim imenovanim ili neimenovanim postupcima.

NASLJEDNO PRAVO

Nasljedno pravo predstavlja jedno od ključnih grana prava koje se aktivira nakon smrti fizičkog lica, ali koje se uspostavlja za života istog. Naše usluge se ogledaju u pravnom savjetovanju, zastupanju, pronalaženju najboljih rješenja za želje klijenata u smislu raspolaganja imovinom kako za života, tako i nakon smrti istih. Dijapazon usluga iz oblasti nasljednog prava se ogleda u zastupanju u postupku podjele zaostavštine, pribavljanja dokumentacije za isti postupak, prijavljivanju činjenice smrti radi sačinjavanja smrtovnice, zakazivanje termina za raspravu zaostavštine pred nadležnim sudom ili notarom, savjetovanje u pogledu sačinjavanja ugovora o doživotnm izdržavanju, poništavanja i raskida ugovora o doživotnom izdržavanju, savjetovanje u pogledu ustupanja i raspodjele imovine za života, sastavljanje testamenata i deponovanje u nadležnom sudu, poništavanja testamenta, zastupanje u postupku izdvajanja imovine i doprinosa iz zaostavštine, zastupanje u postupku izdvajanja nužnog dijela i svim drugim postupcima proisteklim iz ostavine

IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI

Stvarno pravo ili imovinsko-pravni odnosi procvatom tržišta nekretnina i ukidanjem zaostalih instituta socijalističke države, tj. ograničenosti prava vlasništva nad nekretninama, te društvene i državne svojine, sve više postaju nužan i stalan predmet interesovanja naših klijenata. Tim Advokatske kancelarije Stevanović se specijalizovao za sve oblike zaštite prava svojine, prava državine, službenosti, zaloge, uređenja međusobnih odnosa zajedničara i suvlasnika, uređenja međa, diobe zajedničkih stvari ili imovine, upis zaloga u Centralni registar BiH koji se vodi pred Ministarstvom pravosuđa Bosne i Hercegovine i pribavljanje potvrda o upisu zaloga, predbilježbi i zabilježbi u zemljišne knjige, brisanje zabilježbi, pribavljanje zemljišno-knjižnih izvadaka, posjedovnih listova  i listova nepokretnosti, zastupanje u postupcima izlaganja nekretnina, pribavljanje poreskih uvjerenje, prijavu nekretnina u fiskalni registar, te pribavljanje svih potrebnih dokumenata za promet nekretnina u vidu prodaje, poklona ili raspodjele na neki drugi zakonom predviđen način, sačinjavanje ugovora o prodaji pokretnih stvari, poslovi prenosa vlasništva nad motornim vozilima pred nadležnim Ministarstvom unutrašnjih poslova, odnosno Centrom javne bezbjednosti, zastupanje u postupcima radi otklanjanja povrede imovinskih prava i svi drugi poslovi ove prirode.

PRIVREDNO PRAVO

Advokatska kancelarija Stevanović je stekla statusni simbol lidera u regionu u pružanju usluga u sferi privrednog prava i drugih vrsta prava, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama regiona. Opseg usluga koji ova kancelarija pruža je raznovrstan, a koji se prije svega ogleda u pružanju najkvalitetnijih usluga klijentu kao i odabiru forme koja najbolje odgovara kako mogućnostima, tako i potrebama tržišta. Naime, u oblasti privrednog prava naš tim djeluje efikasno, kako u pogledu osnivanja i registracije novih pravnih subjekata pred nadležnim tijelima, tako i u pogledu rješavanja tekućih pitanja, obezbjeđivanje računovodstvenih usluga putem stalnih partnera, te usluga izrade internih pravnih akata i odluka koji su neophodni kako u stalnom poslovanju, tako i ad hoc. Korporativni tim ove Kancelarije pruža savjete u pogledu osnivanja i upravljanja stranim i domaćim kompanijama, udruženjima, fondacijama i svim drugim oblicima udruživanja sredstava i ljudi, kao i  pravnih lica. Globalna ekspanzija i širenje multinacionalnih kompanija na tržištu Bosne i Hercegovine, podrazumijeva uspostavljanje pozicije adekvatne za pristup tržištima, tehnologiji i smanjenju izloženosti rizika. Dugogodišnje iskustvo u radu sa domaćim i stranim privrednim subjektima omogućava svim klijentima pravovremenu zaštitu i ostvarenje svojih namjera u vrlo kratkom vremenskom roku. Djelokrug usluga iz ove oblasti podrazumijeva pripremu osnivačkih akata i registraciju privrednih subjekata pri nadležnim tijelima, statusne promjene i promjene pravne forme društva, istupanje iz društva, promjena vlasničke strukture, zastupanje u privrednim sporovima, zastupanje u postupku reorganizacije, stečaja ili likvidacije, zaključivanje i izrada svih ugovora iz oblasti privrednog prava, pravno savjetovanje u pogledu nastupanja na tržištu i izradu svih neophodnih akata za zakonito i pravilno funkcionisanje društva.

PORESKO I FINANSIJSKO PRAVO

Veliku stručnost i znanje koju Advokatska kancelarija Stevanović poseduje u oblasti privrednog prava i zakona tržišta omogućuje nam da našim klijentima damo sveobuhvatne savjete kada je riječ o poreskim pitanjima, od poslovnih, ekonomskih, pa sve do čisto pravnih aspekata oporezivanja. Advokatska kanelarija Stevanović ima izgrađenu dugogodišnju praksu u zastupanju velikog broja banaka, mikrokreditnih organizacija, i drugih finansijskih institucija, te lizing kompanija i osiguravajućih društva. Pristup ovoj oblasti podrazumijeva multidisciplinarne timove, koji su u stanju da podrže ove klijente u svim dnevnim potrebama i strateškim ciljevima. Potrebno je izdvojiti  naročito uslugu konsultovanja i zastupanja pred domaćim poreskim organima, te u postupcima kontrole i revizije, kao i obavještavanje klijenata o svim poreskim olakšicama, o primjeni i zabrani dvostrukog oporezivanja, transfernim cijenama, carinjenja, porijekla robe i carinskih oslobođenja i olakšica, pitanja indirektnog oporezivanja, porezima na doprinose i plate zaposlenih, porezima na dobit, pregovore i zaključenje sporazuma o odlaganju plaćanja poreskog duga, te stupanje u vezu sa odgovarajućim bankama radi obezbjeđivanja neophodnih bankarskih garancija i drugih sredstava obezbjeđenja.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA

Poslovna maksima Advokatske kancelarije Stevanović ima za cilj da pokuša da posreduje i pregovara u mirnom rješavanju sporova kad god je to moguće. Vođeni dobrim poslovnim običajima, kancelarija uvijek nastoji da mirnim putem postigne dogovor ili sporazum, a ako efikasno rješenje nije moguće, nakon detaljne analize svih elemenata, rješavanje spora vodimo pred sudom. S obzirom na činjenicu da je BiH u primjeni niz zakonskih propisa, kancelarija u svome radu je opremljena i specijalizovana za sve vrste sporova koji se tiču primjene zakona, ali i sporova koji nastanu kršenjem ugovornih odredaba između stranaka. Postupak pred sudom često nije tako prijatan za stranke, ali uz naš tim kome je to svakodnevnica učinićemo da bez bilo kakvog neprijatnog iskustva ili osjećaja nelagode ostvarite svoja prava. Vodimo brigu o svakoj etapi postupka, te sarađujemo sa najboljim, najkvalitetnijim i najstručnijim vještacima iz svoje profesionalne oblasti, a što dalje dovodi do ubrzanja procesa, efikasnog, ekonomičnog, kvalitetnog i uspješnog okončanja postupka. Nadalje naš tim nije specijalizovan samo za domaće pravo i jurisdikciju, uspješno sprovodimo postupke priznavanja stranih sudskih odluka, izvršenja istih, ali i zastupanja u postupcima sa međunarodnim elementom, arbitražama i rješavanjem postupaka putem medijacije. Bitno je istaći i to da tim Advokatske kancelarije Stevanović vodi računa uvijek o konačnom ishodu i krajnjem cilju, a to je izvršenje činidbi ili naplata potraživanja nakon ishodovanih odluka, pa tako nakon okončanja postupka utvrđivanja neke povrede ili obaveze, naš tim će uredno pozvati drugu stranu na dobrovoljno postupanje po odluci, a potom i pokrenuti postupak prinudnog izvršenja pred nadležnim sudom.

 

KRIVIČNO PRAVO

Advokatska kancelarija Stevanović iz oblasti krivičnog prava pruža širokog opseg usluga kako u samom krivičnom postupku, tako i u fazama koje prethodne istom, što podrazumijeva pripremu odbrane, savjetodavne usluge, zastupanje u istrazi, podnošenje krivičnih prijava, pregovaranje i zaključivanje sporazuma o priznanju, postupanje u pritvorskim predmetima i redovne posjete pritvorenim klijentima, odbrana u svim fazama postupka, podnošenje redovnih i vanrednih pravnih lijekova, zastupanje maloljetnika, zastupanje oštećenih lica i podnošenje imovinsko-pravnog zahtjeva.

PREKRŠAJNO PRAVO

Prekršaji su nažalost postali dio naše svakodnevnice, naročito iz oblasti saobraćaja, poreza i carinski prekšaji. Advokatska kancelarija Stevanović je spremna da u cilju zaštite interesa svojih klijenata pruža pravnu pomoć iz svih oblasti prekršaja koji su predviđeni pozitivno-pravnom legislativom. Opseg usluga ove kancelarije se ogleda, ali ne ograničavanja na davanje pravnih savjeta i obrazloženog pravnog mišljenja u pogledu postojanja ili nepostojanja prekršajne odgovornosti, te procjene ishoda eventualnog budućeg postupka, podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, zastupanje u tom postupku, zastupanje oštećene strane i podnošenje imovinsko-pravnog zahtjeva, zaključivanje sporazuma o priznanju odgovornosti, ulaganje redovnih i vanrednih pravnih lijekova, te druge zakonom propisane radnje iz ove oblasti prava.

RADNO PRAVO

Radno pravo je dinamična pravna oblast koja često donosi brojne izazove za kompanije i pojedince, ljudski resursi su ključni faktor uspješnog vođenja i poslovanja jednog privrednog subjekta. Zadovoljni radnici znači produktivan rad, a produktivan rad znači zagarantovani uspjeh u poslovanju. S obzirom na specifičnost ove oblasti prava, osjetljivost odnosa regulisanih ovom materijom i stava sudske prakse, Advokatska kancelarija Stevanović ima tim eksperata iz ove oblasti koji su u mogućnosti u cjelosti da predoče najbolji način reglisanja radnopravnih odnosa sa posebnim osvrtom na  izradu svih vrsta ugovora o radu, zasnivanje radnog odnosa i prijavu radnika kod nadležnih tijela, vrste radnog odnosa, odgovornost zaposlenog i poslodavca, trajanje i raskid radnog odnosa, novčana potraživanja u vezi sa radnim odnosom, povrede na radu, kolektivne ugovore, radnopravni sporovi, izrada opštih akata društva, izrada svih internih akata koji regulišu radno-pravni status zaposlenog, od pravilnika o radu, preko pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, pravilnika o prisustvu radnika na radu i drugih, zatim pokretanje i vođenje disciplinskih i drugih postupaka protiv radnika, te zastupanje radnika u takvim postupcima, pribavljanje radnih i boravišnih dozvola, regulisanje radno-pravnog statusa stranog lica, zaštita na radu i bezbjednost radnika, mobing, ostvarivanje prava na penziju, te ostala pitanja iz radnog odnosa.

UPRAVNO PRAVO

Upravni postupak podrazumijeva postupanje državnih, kantonalnih, republičkih, gradskih i opštinskih organa i organizacija koje vrše javna ovlaštenja u upravnim stvarima. Advokatska kancelarija Stevanović je prepoznata kao jedan od lidera u ovoj oblasti prava, a naročito u domenu eksproprijacije. Pravni opseg usluga u ovoj oblasti se ogleda u zastupanju u upravnim postupcima i upravnim sporovima, davanje pravnih analiza, savjeta i obrazloženih pravnih mišljenja na upravne odluke nadležnih organa, ulaganje svih redovnih i vanrednih pravnih lijekova, pribavljanje lokacijskih uslova, odobrenja za gradnju, upotrebne dozvole, urbanističko-tehničkih uslova, zastupanje pred Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove, odnosno odgovarajućim nadležnim zemljišno-knjižnim uredima i Odsjecima za imovinsko-pravne poslove, zastupanje pred svim drugim nadležnim tijelima u ovoj vrsti postupka

PRAVO KONKURENCIJE

Pravo konkurencije je relativno nova grana prava koja se u Bosni i Hercegovini prvi put javlja 2001. godine donošenjem Zakona o konkurenciji, dok se Konkurencijsko vijeće osniva tek 2004. godine. Međutim, značaj istog se ne umanjuje, naročito što zakon i podzakonski akti predviđaju stroge sankcije za nepoštovanje istog, te za svaki vid spriječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišne konkurencije na teritoriji Bosne i Hercegovine ili izvan njene teritorije ukoliko imaju pravno dejstvo i na teritoriju iste. Advokatski tim kancelarije Stevanović ima široku praksu u pogledu prijave koncentracije, analize tržište i eventualnog stvaranja monopolističkog položaja, zastupanja u postupku pred Konkurencijskim vijećem, usaglašenost spajanja, pripajanja i zajedničkih ulaganja sa pozitivnim propisima iz ove oblasti, te savjetovanje u pogledu primjene kaznene politike ukoliko je već došlo do povrede u smislu ublažavanja istih

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Zaštita ličnih podataka u savremenom svijetu i svijetu stalnih tehnoloških dostignuća dobija sve više na značaju, a sve iz razloga što su sve češće zloupotrebe ličnih informacija bez saglasnosti samog korisnika ili uz prevarnu saglasnost istog. Advokatska kancelarija Stevanović je formirala stručni tim za postupanje u ovoj vrsti postupaka i davanje pravnih savjeta i mišljenja iz ove oblasti,  zastupanja pred Agencijom za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, izradi odgovarajućih prigovora nosilaca podataka i primjedbi u pogledu kršenja zakona i podzakonskih akata, prijave i registracije kontrolora, obrađivača i zbirki ličnih podataka u Glavni registar Agencije, izrada internih akata u smislu plana bezbjednosti i odluke o imenovanju naziva zbirke ličnih podataka, te pružanje podrške i svih vrsta pravnih savjeta kako u pogledu obavezne prijave evidencije ličnih podataka, tako i u pogledu eventualnog kažnjavanja zbog nepoštovanja postojećih propisa iz ove sfere.

JAVNE NABAVKE

Javne nabavke predstavljaju neizostavni dio svakodnevnog poslovanja svih privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini, da li na način da isti se javljaju u ulozi ugovornog organa ili u ulozi ponuđača, skoro da ne postoji privredni subjekat koji direktno ili indirektno nije učestvovao u ovoj vrsti postupka za realizaciju nabavke određenog dobra ili usluge. Advokatska kancelarija Stevanović iz Bijeljine se specijalizovala za oblast javnih nabavki, na način da ista pruža usluge u pogledu davanja savjeta i pomoći pri izradi tenderske dokumentacije i uslova tenderskog postupka, daje analizu tenderske dokumentacije i ukazuje na eventualne propuste, zastupa svoje klijente u žalbenim postupcima pred ugovornim organima i Kancelarijom za razmatranje žalbi, kao i u sudskim postupcima povodom donesenih odluka, traži mišljenje od Agencije za javne nabavke u pogledu tumačenje određenih odredbi, te prati i vodi računa o svim promjenama u pogledu primjene i dopune postojećih pozitivno-pravnih propisa.

PRAVO TELEKOMUNIKACIJE

Tržište elektronskih komunikacija je sektor naprednih tehnologija, a njegove osnovne karakteristike su razvoj tehnologija, stalno uvođenje novih oblika usluga i konstantan razvoj poslovnih modela. Svjedoci smo stalnih pokušaja uspostave disbalansa među zainteresovanim stranama, odnosno korisnika na jednoj i tržišta na drugoj strani, a Regulatorna agencija za komunikacije ima ulogu da uspostavi ravnotežu među svim licima, te da podrži ulazak novih učesnika na ovom tržištu. Tim naše kancelarije je spreman da u svakom trenutku pruži svoje usluge iz ove oblasti, na način da zastupa potencijalna privredna društva pred Regulatornom agencijom za telekomunikacije i drugim nadležnim organima, vrši osnivanje, preregistraciju i promjenu djelatnosti ove vrste društava, daje pravne savjete i izrađuje pravna mišljenja iz oblasti telekomunikacija, pribavlja potrebne saglasnosti i vrši sve druge poslove vezano za telekomunikaciju, radiokomunikaciju i emitovanje.

ŽIG I PATENTI

Intelektualna svojina u savremenom svijetu dobija sve više na značaju, a naročito zbog stalnih inovacija i tehničko-tehnoloških rješenja, te digitalizacije savremenog doba, a  koja u velikoj mjeri olakšavaju funkcionisanje modernog društva. Vrijednost određenih intelektualnih prava se danas često mjeri u višemilionskim iznosima, te borba za prevlast i zaštitu istih je često najvažniji uslov za ostvarivanje konkurentske prednosti na tržištu. Žig predstavlja pravo kojim se štiti znak u privrednom prometu koji služi za razlikovanje roba, odnosno usluga jednog fizičkog lica ili pravnog lica od iste ili slične robe, odnosno usluga drugog fizičkog ili pravnog lica i kao takav uživa svoju zaštitu ukoliko je opštepoznat ili ukoliko je zaštićen pred odgovarajućim državnim ili međunarodnim tijelima. Advokatska kancelarija Stevanović pruža usluge registrovanja žiga, upisivanje licenci, podlicenci, franšiza, pribavljanja potvrde o domaćoj registraciji, pribavljanje potrvrde o međunarodnoj registraciji, zastupa u postupku prenosa, uspostave ograničenja i drugih radnji pred Institutom za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, ali i pred nadležnim sudskim organima u cilju naknade nematerijalne i materijalne štete nastale neovlaštenim korištenjem tuđeg zaštićenog znaka. Patenti takođe predstavljaju proizvod stvaralačkog rada koji je nov, inventivan i industrijski primjenljiv. Advokatska kancelarija Stevanović je spremna u svakom trenutku pruži adekvatnu pravnu pomoć u smislu podnošenje  zahtjeva za registraciju, pomoć pri imenovanju pronalaska, njegovom opisu i koncipiranju patentnog zahtjeva, sačinjavanje ugovora  za prenos prava iz istog, davanje pravnih savjeta i pravnih mišljenja u pogledu prenosa imovinsko-pravnih ovlaštenja, zaštita patenta ukoliko je stvoren u radnom odnosu, aktiviranje sudskih instanci protiv povredioca ovog prava itd. Nadalje, Advokatska kancelarija Stevanović se specijalizovala kako za zaštitu patenta i žiga, tako i za zaštitu ostalih prava intelektualne svojine, poput prava industrijskog dizajna, geografske oznake i topografije integrisanog kola.

AUTORSKO PRAVO I DRUGA INTELEKTUALNA PRAVA

Autorsko pravo predstavlja sui generis pravo intelektualne svojine i koje u sebi faktički konzumira više različitih prava, a služi u svrhu zaštite individualne duhovne tvorevine iz oblasti književnosti, nauke, umjetnosti i drugih oblasti stvaralaštva. Usko povezana sa autorskim pravima su i druga srodna prava poput prava izvođača, prava proizvođača fonograma, radiodifuznih ustanova-proizvođača emisije, pravo proizvođača videograma, pravo proizvođača baze podataka itd. Naime, danas smo u svijetu stalne ekspanzije i komercijalizacije svih ovih prava, te usljed konstantnte digitalizacije dolazi do njihovog neovlaštenog korištenja, prerade i ekonomskog eksploatisanja. Zadatak advokata je da pruži pravovremenu zaštitu, da zabrani postupanja kojima se povređuju ova prava, ali i da za potrebe klijenta naplati odgovarajuću imovinsku korist zbog pretrpljene štete. AK Stevanović je spremna u svakom trenutku da odgovori na ovakve zahtjeve klijenta, te spremno u skladu sa stručnim znanjima i sposobnostima aktivira sva raspoloživa sredstva zaštite ili po zahtjevu vrši upis navedenih prava u odgovarajuće registre. Tokom svog dosadašnjeg rada, mnogi muzičari, poznati tekstopisci, izvođači, ali i ovlaštene kolektivne organizacije su upravo ovoj kancelariji ukazale povjerenje u cilju zaštite njihovih povrijeđenih prava i interesa.

ZAŠTITA OD KLEVETE

Sloboda izražavanja predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava zagarantovanih kako Evropskom konvencijom o zaštiti osnovnih ljudskih prava i sloboda, tako i najvišim pravnim aktom u državi, te odgovarajućim zakonima i podzakonskim aktima. Međutim, ovo pravo nije neograničeno i ne dozvoljava apsolutnost, te Zakon o zaštiti od klevete je predvidio prihvatljiva ograničenja slobode izražavanja ukoliko isto prouzrokuje štetu ugledu fizičkog ili pravnog lica iznošenjem ili pronošenjem nečeg neistinitog. Pravni tim AK Stevanović se usko specijalizovao za ovu oblast prava, te isti u cilju zaštite svojih klijenata uspješno se hvata u koštac sa svim oblicima klevetničkih izražavanja, pružanjem usluga u vidu slanja zahtjeva za ispravku – demanti kako medijima, tako i licima koji su izvorno iznosili ili pronosili klevetničko izražavanje, podnošenjem tužbe i pokretanjem postupka pred nadležnim sudom radi naknade nematerijalne štete, objavom presuda u javnim glasilima, naplatom dosuđenih novčanih iznosa i drugim radnjama.

MEĐUNARODNE ARBITRAŽE

Advokatska kancelarija Stevanović se ne bavi samo domaćom jurisdikcijom i pravnim propisima, nego je svojom profesionalnošću, posvećenom pristupu rada i širokim znanjima u vezi sa brojnim pravnim granama, kako u lokalnom – tako i u internacionalnom pravnom okviru, postala jedna od rijetkih advokatskih kancelarija u regionu koja je stekla prepoznatljivo i zapaženo iskustvo zastupanja pred međunarodnim arbitražama. Međunarodne arbitraže danas nisu trend, nego potreba regulisanja međusobnih odnosa i rješavanja spornih situacija  na lakši, brži i efikasniji način. Ugovaranje primjene nekih od arbitražnih pravila danas su dio svakodnevice, a naročito u slučaju da je riječ o poslovnim odnosima sa međunarodnim elementom.

LJUDSKA PRAVA

Svjedoci smo sve češćih grubih kršenja osnovnih ljudskih prava i zagarantovanih sloboda propisanih Ustavom i međunarodnim konvencijama, a koji nerijetko se dokažu i ustanove tek pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Korištenje zakonom propisanih djelotvornih pravnih lijekova vrlo često ne urode plodom, pa je tako jedini način ustanovljenja i zaštite povrijeđenih prava je putem apelacije. Stručni tim Advokatske kancelarije Stevanović uspješno radi na zaštiti svojih klijenata i njihovih povrijeđenih prava, te je specijalizovao se za ovu vrstu postupaka posebno izučavajući sve pravne propise i eventualne povrede, te načine i modalitete dokazivanja istih pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine.