Miodrag Tripunovski

Rođen  1990. godine u Sokocu, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina. Saradnik je u Advokatskoj kancelariji Stevanović, a gdje svakodnevni izazovi u radu, uzbudljivo okruženje i prije svega stručne i profesionalne kolege, stvaraju mogućnost za brzo napredovanje kako u profesionalnom tako i u privatnom pogledu. 

Nakon završenih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2017. godine, svoje prvo radno iskustvo stiče u ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik na poslovima diplomiranog pravnika u službi za kadrovske i opšte poslove. Kao preduzeće sa velikim brojem radnika i širokim spektrom mogućnosti, tokom rada u istom je  stekao određena znanja iz oblasti radnih odnosa, upravnog postupka i ugovora u privredi. Svoj pripravnički rad je nastavio u Tužilaštvu Brčko distrikta BiH gdje radio godinu dana i obavljao poslove pripravnika na izradi naredbi, optužnih akata te drugih akata i pismena po nalogu neposredno pretpostavljenog. Početkom 2021. godine nakon sticanja prava na polaganje pravosudnog ispita je pred Ministarstvom Pravde Republike Srpske u Banja Luci položio pravosudni ispit. Aktivno se služi engleskim jezikom. 

Predmet pravnog interesovanja su mu krivično i privredno pravo.