Milenko Mijajlović

Milenko Mijajlović je rođen dana 30.09.1991. godine u Bijeljini. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Bijeljini. Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu upisao u oktobru mjesecu 2010. godine, a diplomu Pravnog fakulteta sa zvanjem diplomiranog pravnika stiče u oktobru mjesecu 2014. godine.

Radni odnos u AK Stevanović zasniva 2015. godine na obavljanju poslova advokatskog pripravnika. Pravosudni ispit pred komisijom Ministarstva pravde RS polaže u aprilu mjesecu 2019. godine.

Poslove i zadatke stručnog saradnika obavlja u AK Stevanović u okviru korporativnog odjeljenja, sa posebnim osvrtom na rad sa privrednim subjektima u oblasti prava privrednih društava (osnivanje, statusne promjene, spajanje i gašenje svih oblika privrednih društava), trgovinskog prava i zasnivanja obligaciono-pravnih i mjeničnih odnosa između privrednih subjekata, kao i u oblasti parničnog, likvidacionog i stečajnog postupka pred svim sudovima u BIH.