Božana Simić

Božana Simić, rođena Cvijić, dana 15.07.1990. godine u Bijeljini. Osnovnu i srednju školu završila je u Ugljeviku sa odličnim uspjehom. Nakon okončanja srednjoškolskog obrazovanja kao đak generacije u SŠC “Mihailo Petrović Alas” Ugljevik, i to u užoj stručnoj oblasti ekonomije, prava i trgovine upisuje se na osnovne studije na Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Tokom studija bila je stipendista Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske  i Ambasade Švajcarske u BiH. Osnovne studije je završila 2013. godine sa prosječnom ocjenom 9,26. Master akademske studije je upisala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2014. godine, i to na studijskom programu – Poslovno-pravni modul – podmodul pravo intelektualne svojine, a sa odbranom master rada na temu „Uslov distinktivnosti u pravu žiga“ i ostvarenom prosječnom ocjenom 9,50 okončava i drugi ciklus studija, te 2016. godine stiče zvanje master prava. Doktorske studije, takođe na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, upisal 2018. godine, i to na građansko-pravnoj naučnoj oblasti. Pored formalnog obrazovanja u julu 2017. godine je položila i pravosudni ispit pred Pravosudnom komisijom Federalnog ministarstva pravde, a tokom 2018. godine ispit za patentnog zastupnika pred Institutom za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine u Mostaru. Dana 24.11.2020. godine polaže adovkatski ispit pred Advokatskom komorom Republike Srpske. Od decembra 2013. godine zaposlena u Advokatskoj kancelariji Stevanović. Udata, majka troje djece.  

Predmet pravnog interesovanja su autorsko pravo, pravo intelektualne svojine, zaštita ličnih podataka, pravo konkurencije, stvarno, porodično, nasljedno, privredno i korporativno pravo.